Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019 / 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pol. školního roku 2019/20, která vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. Celé znění vyhlášky naleznete na webu msmt (vyhlášky ke školskému zákonu).

Žáci budou hodnoceni za druhé pololetí školního roku 2019/2020 na základě těchto podkladů:

§ hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020,

§ podpůrně ze všech materiálů, které odevzdali při vzdělávání „na dálku“ (distanční forma), hodnocení známkou má jen doporučující vliv, vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup a technické možnosti žáka k realizaci distančního vzdělávání,

§ celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím, jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností – pravidelná a aktivní činnost a splnění předem stanovených kritérií,

§ v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 bude zohledněna snaha žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,

§ samostatná práce žáka a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,

§ získávání faktů související se zadanými úkoly,

§ portfolia prací,

§ sebehodnocení žáka,

§ zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Žáka nelze hodnotit známkou, je „nehodnocen“, jen v těchto případech:

§ není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení,

§ byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“.

V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen, má právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.