Pokyny pro žáky 2. stupně platné od 8. června 2020

 • Od 8.6.2020 je umožněna prezenční výuka žákům 2. stupně. Zákonní zástupci dětí do 6.6.2020 oznámí třídním učitelům, kdo bude do prezenční výuky docházet.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.
 • Výuka bude probíhat pondělí - čtvrtek.
 • Rozvrhy vám budou zaslány třídními učiteli nejpozději do 6.6.2020. Žáci, nechť mají pomůcky dle zaslaných rozvrhů. Není možné si pomůcky půjčovat.
 • Žáci budou vstupovat do budovy školy 10 minut před začátkem první vyučovací hodiny. Nebudou vpuštěny do školy dříve.
 • U vstupu do budovy školy předají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění určenému zaměstnanci školy (bylo zasláno mailem zákonným zástupcům).
 • Pokud dítě nebude mít toto prohlášení, tak nebude do budovy školy vpuštěno.
 • Žáci neprodleně po vstupu do budovy školy odchází do kmenových učeben.
 • Před vstupem do třídy se žáci přezují a dezinfikují si ruce.
 • Žáci budou pracovat v běžném třídním kolektivu za dodržení doporučených hygienických opatření.
 • Ve společných prostorách se budou pohybovat v roušce, v prostoru učebny roušku používat nemusí.
 • Oběd žákům zajištěn nebude.
 • Po ukončení poslední hodiny odchází žáci domů.
 • Žáci jsou povinni hlásit okamžitě vyučujícímu jakoukoliv změnu či zhoršení zdravotního stavu.