Pokyny pro žáky 1. stupně platné od 25. května 2020

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. Výuka bude realizována v čase od 9:00 do 11:50 hodin, po výuce žáci odcházejí domů. Mohou odejít samostatně, bez doprovodu rodičů. Pokud si dítě bude hned po výuce vyzvedávat rodič, tak zavolá na telefonní číslo 604 551 331 a dítě mu bude přivedeno před budovu školy.
 • Na toto číslo budete volat i při vyzvedávání dětí z odpoledních aktivit.
 • Děti, které nepůjdou po výuce domů, tak budou mít od 12:00 do 13:00 oběd (vlastní nebo od firmy Ertus).
 • Obědy si u firmy můžete objednávat přes klasický rezervační systém.
 • Výběr bude pouze ze dvou jídel. Cena oběda je navýšena o 6 Kč  vyšší (za obalový materiál).
 • Jídlo se bude skládat z hlavního jídla a ovoce.
 • Obědy budou probíhat ve třídě, děti nebudou chodit do jídelny.
 • Děti, které neodchází po obědě domů, budou mít odpolední aktivity pod vedením přidělených pracovníků školy.
 • Provoz odpoledních aktivit je zajištěn maximálně do 15:30. Ranní družina je zrušena.
 • Žáci jsou povinni mít minimálně dvě vlastní ochranné roušky a sáček na jejich uložení.
 • Žáci jsou rozděleni do skupin, složení skupin je po celou dobu neměnné.
 • Před vstupem do budovy školy bude dětem změřena teplota. Pokud bude 37.3°C a vyšší, tak se dítě nebude moci účastnit prezenční výuky, rodič si dítě musí vzít zpět domů. V případě, že přijde dítě bez doprovodu, tak bude umístěno do třídy určené k tomuto účelu. Rodič bude neprodleně informován o nutnosti jeho okamžitého vyzvednutí.
 • Hned první den po vstupu do školy odevzdají vyučujícímu vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář jsem zasílala mailem nebo si ho můžete vyzvednout u určeného pracovníka před budovou školy.
 • Žáci přicházejí v rouškách k budově školy v čase od 8:15 do 8:50 hodin, přezují se a dezinfikují si ruce.
 • Potom odcházejí do tříd, kde již bude na děti čekat přidělený pedagogický pracovník.
 • Po celou dobu pobytu je nutné dodržovat hygienická pravidla, dbát na umývání rukou, ve třídách i na toaletách jsou nádoby s desinfekcí.
 • Během výuky nemusí používat žáci roušku, pokud sedí v lavici, jsou dodrženy rozestupy cca 2 metry. Během skupinové práce, při pobytu v areálu školy, v jídelně a na toaletách se žáci chrání rouškami.
 • O přestávkách a při odpoledních aktivitách budou žáci podle počasí venku v areálu školy na předem určených místech tak, aby byla dodržena stanovená hygienická pravidla.
 • Podle personálních možností školy bude zajištěna výuka hlavních předmětů: českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a člověk a svět. Děti budou mít na každý den potřebné pomůcky. Není možné si pomůcky půjčovat od spolužáků.
 • Rozvrhy na jednotlivé dny  dostanete od třídních učitelů během víkendu.
 • Žáci, kteří budou pokračovat v distanční výuce, postupují podle pokynů, které jim o víkendu zašlou třídní učitelé.
 • Žáci jsou povinni hlásit okamžitě vyučujícímu jakoukoliv změnu či zhoršení zdravotního stavu.