Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

Výuka bude probíhat pondělí - čtvrtek.

Rozvrhy vám budou zaslány třídními učiteli nejpozději do 6.6.2020. Žáci, nechť mají pomůcky dle zaslaných rozvrhů. Není možné si pomůcky půjčovat.

Žáci budou vstupovat do budovy školy 10 minut před začátkem první vyučovací hodiny. Nebudou vpuštěny do školy dříve.

U vstupu do budovy školy předají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění určenému zaměstnanci školy (bylo zasláno mailem zákonným zástupcům).

Pokud dítě nebude mít toto prohlášení, tak nebude do budovy školy vpuštěno.

Žáci neprodleně po vstupu do budovy školy odchází do kmenových učeben.

Před vstupem do třídy se žáci přezují a dezinfikují si ruce.

Žáci budou pracovat v běžném třídním kolektivu za dodržení doporučených hygienických opatření.

Ve společných prostorách se budou pohybovat v roušce, v prostoru učebny roušku používat nemusí.

Oběd žákům zajištěn nebude.

Po ukončení poslední hodiny odchází žáci domů.

Žáci jsou povinni hlásit okamžitě vyučujícímu jakoukoliv změnu či zhoršení zdravotního stavu.