Na toto číslo budete volat i při vyzvedávání dětí z odpoledních aktivit.
Děti, které nepůjdou po výuce domů, tak budou mít od 12:00 do 13:00 oběd (vlastní nebo od firmy Ertus).
Obědy si u firmy můžete objednávat přes klasický rezervační systém.
Výběr bude pouze ze dvou jídel. Cena oběda je navýšena o 6,- Kč  vyšší (za obalový materiál).
Jídlo se bude skládat z hlavního jídla a ovoce.
Obědy budou probíhat ve třídě, děti nebudou chodit do jídelny.
Děti, které neodchází po obědě domů, budou mít odpolední aktivity pod vedením přidělených pracovníků školy.
Provoz odpoledních aktivit je zajištěn maximálně do 15:30. Ranní družina je zrušena.
Žáci jsou povinni mít minimálně dvě vlastní ochranné roušky a sáček na jejich uložení.
Žáci jsou rozděleni do skupin, složení skupin je po celou dobu neměnné.
Před vstupem do budovy školy bude dětem změřena teplota. Pokud bude 37.3°C a vyšší, tak se dítě nebude moci účastnit prezenční výuky, rodič si dítě musí vzít zpět domů. V případě, že přijde dítě bez doprovodu, tak bude umístěno do třídy určené k tomuto účelu. Rodič bude neprodleně informován o nutnosti jeho okamžitého vyzvednutí.
Hned první den po vstupu do školy odevzdají vyučujícímu vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář jsem zasílala mailem nebo si ho můžete vyzvednout u určeného pracovníka před budovou školy.
Žáci přicházejí v rouškách k budově školy v čase od 8:15 do 8:50 hodin, přezují se a dezinfikují si ruce.
Potom odcházejí do tříd, kde již bude na děti čekat přidělený pedagogický pracovník.
Po celou dobu pobytu je nutné dodržovat hygienická pravidla, dbát na umývání rukou, ve třídách i na toaletách jsou nádoby s desinfekcí.
Během výuky nemusí používat žáci roušku, pokud sedí v lavici, jsou dodrženy rozestupy cca 2 metry. Během skupinové práce, při pobytu v areálu školy, v jídelně a na toaletách se žáci chrání rouškami.
O přestávkách a při odpoledních aktivitách budou žáci podle počasí venku v areálu školy na předem určených místech tak, aby byla dodržena stanovená hygienická pravidla.
Podle personálních možností školy bude zajištěna výuka hlavních předmětů: českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a člověk a svět. Děti budou mít na každý den potřebné pomůcky. Není možné si pomůcky půjčovat od spolužáků.
Rozvrhy na jednotlivé dny  dostanete od třídních učitelů během víkendu.
Žáci, kteří budou pokračovat v distanční výuce, postupují podle pokynů, které jim o víkendu zašlou třídní učitelé.
Žáci jsou povinni hlásit okamžitě vyučujícímu jakoukoliv změnu či zhoršení zdravotního stavu.